Vernostný program

S Benzinol vernostnou kartou ČERPÁTE VÝHODY OKAMŽITE.

Fyzické osoby

Nový vernostný program

S Benzinol vernostnou kartou ČERPÁTE VÝHODY OKAMŽITE.

Nečakajte na nazbierané body, Benzinol vám dá vždy viac.

  • Uplatnite si OKAMŽITÚ ZĽAVU 1 cent/l pri platbe za tankovanie.
  • Získajte VÝHODNEJŠIU CENU na vybrané druhy tovarov v mesačnej akciovej ponuke.

Zistite viac informácií o vernostnom programe Benzinol

Všeobecné podmienky vernostného programu Benzinol pre zákazníkov - fyzické osoby.

Vernostný program Benzinol prevádzkuje spoločnosť Benzinol Slovakia s.r.o., so sídlom Mliekarenská 17, 821 09 Bratislava, IČO: 44 820 704, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 60968/B (ďalej len „Benzinol Slovakia s.r.o.“). Vernostný program Benzinol je program určený pre zákazníkov siete čerpacích staníc Benzinol a umožňuje zákazníkom využívat benefity spojené s používaním vernostnej karty Benzinol definované nižšie v odseku “Vernostná karta Benzinol umožňuje:”. Vernostný program Benzinol je určený zákazníkom Benzinol Slovakia s.r.o. (ďalej aj ako „Člen vernostného programu Benzinol“). Člen vernostného programu Benzinol sa po zaregistrovaní do program Benzinol a preukázaní sa jedinečnou vernostnou kartu Benzinol si vie uplatniť benefity vernostného programu Benzinol.    
    
Členstvo vo vernostnom programe Benzinol
Členom vernostného programu Benzinol sa môže stať každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá sa riadne, v súlade s týmito podmienkami zaregistruje do vernostného programu Benzinol.  Registráciu do vernostného program Benzinol je možné uskutočniť riadne vyplneným a podpísaným papierovým formulárom žiadosti dostupným na čerpacích staniciach Benzinol. Za riadne vyplnený a podpísaný formulár sa považuje formulár, v ktorom sú pravdivo uvedené nasledovné údaje: meno, priezvisko, adresa trvalého alebo prechodného bydliska (P. O. Box alebo adresa zamestnania zo strany Benzinol Slovakia s.r.o. nebudú akceptované), deň vyplnenia prihlášky a podpis (len v prípade predtlačeného formulára). Údaje o pohlaví, telefónnych číslach a e-mailovej adrese sú dobrovoľné, avšak v záujme správnej a efektívnej komunikácie so spoločnosťou Benzinol Slovakia s.r.o. sa odporúča ich poskytnúť. Členom vernostného programu Benzinol sa nemôže stať právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorých sú určené iné typy možnosti zliav. Členstvo vernostného programu Benzinol a získanie karty nie je podmienené natankovaním paliva alebo nákupom tovaru na čerpacej stanici Benzinol. Každá osoba môže podať len jednu žiadosť o členstvo vernostného programu Benzinol, viacnásobné členstvo nie je možné. Vyplnením a podpísaním žiadosti (vrátane elektronicky podaného formulára) Člen vernostného programu Benzinol súhlasí s podmienkami členstva a vyhlasuje, že sa s nimi oboznámil. Vyplnením a podpísaním žiadosti Člen vernostného programu Benzinol zároveň udeľuje súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov v zmysle podmienok vernostného programu Benzinol. Benzinol Slovakia s.r.o. si vyhradzuje právo neakceptovať žiadosti o členstvo vernostného programu Benzinol so zjavne nesprávne alebo neúplne uvedenými údajmi. Benzinol Slovakia s.r.o. nezodpovedá za prípadné škody vzniknuté nesprávnym alebo neúplným vyplnením formulára žiadosti o členstvo vernostného programu Benzinol.
 
Používanie karty
Po riadnom vyplnení formulára zákazník obdrží Benzinol vernostnú kartu (ďalej ako „Benzinol vernostnú kartu“). Vlastníkom Benzinol vernostnej karty zostáva spoločnosť Benzinol Slovakia s.r.o., pričom Benzinol vernostná karta slúži na identifikáciu zákazníka zapojeného do vernostného program Benzinol. Benzinol vernostná karta je neprenosná a je ju oprávnený použiť výlučne Člen vernostného programu Benzinol, ktorému bola Benzinol vernostná karta vydaná. Benzinol vernostná karta nie je platobná karta. Benzinol vernostná karta môže byť použitá len v súlade so všeobecnými podmienkami vernostného programu Benzinol. Člen vernostného programu Benzinol je povinný chrániť Benzinol vernostnú kartu pred stratou, odcudzením, mechanickým, chemickým alebo iným poškodením. Člen vernostného programu Benzinol sa zaväzuje bezodkladne oznámiť zmenu svojich osobných údajov a stratu, prípadne poškodenie Benzinol vernostnej karty, a to nahlásením obsluhe čerpacej stanice alebo nahlásením na vernost@benzinol.com alebo na telefónnom čísle +421 2 20633 455. Spoločnosť Benzinol Slovakia s.r.o. nie je v takomto prípade zodpovedná za neoprávnené použitie vernostnej Benzinol karty v dôsledku oneskoreného oznámenia straty alebo odcudzenia vernostnej Benzinol karty. Pri využívaní benefitov vernostného programu Benzinol obsluha čerpacej stanice neskúma totožnosť držiteľa vernostnej karty Benzinol. V prípade nefunkčnosti Benzinol vernostnej karty ju Člen vernostného programu Benzinol vracia spoločnosti Benzinol Slovakia s.r.o. 

Benefit vernostného program Benzinol
Aby bolo možné využívať benefity vernostného programu Benzinol, Člen vernostného programu Benzinol je povinný predložiť personálu obsluhujúcemu registračnú pokladňu pred úhradou realizovaného nákupu  vernostnú kartu Benzinol. Spoločnosť Benzinol Slovakia s.r.o. nie je zodpovedná za oneskorené predloženie vernostnej karty Benzinol obsluhe registračnej pokladne. Člen vernostného programu Benzinol, ktorý pri platení na čerpacej stanici nemá alebo zabudol vernostnú kartu predložiť obsluhe registračnej pokladne, nemôže požívať benefity vernostného programu Benzinol ani po dodatočnom predložení pokladničného dokladu. 


Benzinol vernostná karta umožňuje:

  • Uplatniť okamžitú zľavu 1 cent za každý 1 liter paliva pri platbe za tankovanie paliva a
  • Získať okamžitú zľavu na vybrané druhy tovarov určené Spoločnosťou Benzinol Slovakia s.r.o. a/alebo
  • Okamžite získať hodnotný darček určený spoločnosťou Benzinol Slovakia s.r.o.

Spoločnosť Benzinol Slovakia s.r.o. si vyhradzuje právo zúžiť alebo zmeniť rozsah benefitov a služieb poskytovaných na čerpacích staniciach Benzinol Členom vernostného program Benzinol. Členovia a zákazníci budú o týchto obmedzeniach a zmenách informovaní prostredníctvom oznámení Spoločnosti Benzinol Slovakia s.r.o. zverejnených a sprístupnených na čerpacích staniciach Benzinol. Tieto zmeny sú účinné dňom uvedeným v oznámeniach. Spoločnosťou Benzinol Slovakia s.r.o. má právo informovať o týchto obmedzeniach a zmenách aj iným spôsobom. V prípade prekážky pri čerpaní benefitov v dôsledku technickej chyby spoločnosť Benzinol Slovakia s.r.o. v primeranom čase zabezpečí odstránenie tejto chyby. Člen vernostného programu Benzinol nemá právo si nárokovať takto ušlé benefity vernostného programu Benzinol. V prípade zlomených alebo inak poškodených kariet má spoločnosť Benzinol Slovakia s.r.o. právo pridelenia benefitu odmietnuť. Reklamáciu si Člen vernostného programu Benzinol uplatňuje písomne na čerpacej stanici alebo zaslaním mailu na emailovú adresu vernost@benzinol.com . Benzinol Slovakia s.r.o. si vyhradzuje právo uvedené benefity kedykoľvek zmeniť, pričom každá zmena bude platná dňom oznámenia na webovej stránke http://www.benzinol.com a dňom oznámenia zverejnenom a sprístupnenom na čerpacích staniciach Benzinol.
 
Ukončenie a zánik členstva
Člen vernostného programu Benzinol môže svoje členstvo kedykoľvek zrušiť, a to písomnou žiadosťou adresovanou  vernost@benzinol.com, alebo poštou na BENZINOL SLOVAKIA s.r.o., Lúčny Dvor 704, 925 28 Pusté Úľany. . Spoločnosť Benzinol Slovakia s.r.o. si vyhradzuje právo zrušiť členstvo vernostného programu Benzinol, v prípade, ak nebola vernostná karta Benzinol použitá dlhšie ako 12 mesiacov. Tým nie je dotknutý nárok Člena opakovane sa prihlásiť do vernostného programu Benzinol.
 
Spoločnosť Benzinol Slovakia s.r.o. je oprávnená vylúčiť Člena z vernostného programu Benzinol, čím sa stane vernostná karta Benzinol neplatnou, ak:
a) Člen vernostného programu Benzinol porušil práva k ochranným známkam alebo iným označeniam spoločnosti Benzinol Slovakia s.r.o. (najmä ochranné známky alebo iné označenia „Benzinol“) alebo zmluvných partnerov,
 
b) člen vernostného programu Benzinol zneužil mechanizmus a výhody vernostného programu Benzinol a/alebo porušil všeobecné podmienky členstva vernostného programu Benzinol,
 
c) člen vernostného programu Benzinol sa dopustil konania v rozpore so zákonom alebo dobrými mravmi, v dôsledku ktorého spoločnosť Benzinol Slovakia s.r.o. utrpela škodu alebo inú ujmu.
 
V týchto prípadoch zaniká členstvo dňom rozhodnutia spoločnosti Benzinol Slovakia s.r.o. Členstvo vernostného programu Benzinol zaniká ďalej aj smrťou Člena vernostného programu Benzinol alebo jeho vyhlásením za mŕtveho, a to dňom smrti alebo dňom, ktorý súd určil ako deň smrti.
 
Benzinol Slovakia s.r.o. je oprávnená v prípade, keď o opätovné členstvo vo vernostnom programe Benzinol žiada zákazník, ktorého členstvo bolo v minulosti ukončené z dôvodu uvedeného v bodoch a) až c) podľa vyššie uvedeného odseku týchto všeobecných podmienok vernostného programu Benzinol, žiadosti o členstvo nevyhovieť.
 
V prípade opätovného vstupu do vernostného programu Benzinol nevzniká nárok zákazníka na akékoľvek výhody plynúce z jeho predchádzajúceho členstva vo vernostnom programe Benzinol. 

Zrušením a ukončením členstva vo vernostnom programe Benzinol zaniká nárok na využívanie benefitov vernostného programu Benzinol.


 
Ochrana osobných údajov a používanie cookies
Za účelom zaevidovania a členstva zákazníka vo vernostnom programe Benzinol spoločnosť ako prevádzkovateľ informačného systému vernostného programu Benzinol spracúva osobné údaje zákazníka v rozsahu: pohlavie – titul – meno – priezvisko – dátum narodenia – adresa bydliska – mobilné telefónne číslo – e-mailová adresu, ktorý je primeraný danému účelu a rozsahu spracovania. Osobné údaje oznamuje zákazník spoločnosti prostredníctvom formulára. Prevzatím osobných údajov uvedených vo formulári sa spoločnosť zaväzuje chrániť ich v súlade s platnou právnou úpravou vzťahujúcou sa k ochrane osobných údajov. Spoločnosť sa zaväzuje všetky osobné údaje a informácie uvedené vo formulári, ako aj údaje získané počas trvania členstva zákazníkov vo vernostnom programe Benzinol použiť výhradne v rámci činnosti vernostného programu Benzinol a jeho partnerov, na evidenciu údajov v centre a na skvalitňovanie služieb poskytovaných vo svojej maloobchodnej sieti. Spoločnosť prehlasuje, že má riadne uzavreté zmluvy so svojimi sprostredkovateľmi, ktorí zabezpečujú primeranú ochranu osobných údajov zákazníka v súlade s platnými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na ochranu osobných údajov. Zoznam zmluvných externých sprostredkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene prevádzkovateľa pre potreby prevádzkovania vernostného programu Benzinol je zverejnený a aktualizovaný na internetovej stránke www.Benzinol.com.
Odovzdaním vyplneného a podpísaného formulára na čerpacej stanici a  odsúhlasením všeobecných obchodných podmienok vernostného programu Benzinol dáva zákazník písomný súhlas na spracovanie svojich osobných údajov po dobu trvania jeho členstva vo vernostnom programe Benzinol. Po splnení účelu spracúvania osobných údajov spoločnosť tieto údaje bezodkladne a nenávratne zlikviduje. Člen vernostného programu Benzinol je povinný bezodkladne oznámiť každú zmenu týkajúcu sa jeho osobných údajov uvedených vo formulári. Spoločnosť Benzinol Slovakia s.r.o. nezodpovedá za škody vzniknuté oneskoreným oznámením alebo neoznámením zmeny osobných údajov člena vernostného programu Benzinol.
Poučenie o existencii práv dotknutej osoby v zmysle ust. § 28 Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon“):
Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať najmä:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona; pri vydaní rozhodnutia podľa § 28 ods. 5 Zákona je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti v rozsahu osobných údajov spracúvaných na základe súhlasu dotknutej osoby.
 
Záverečné ustanovenia
Členstvo vernostného programu Benzinol ani benefity s týmto členstvom spojené nie sú právne vymáhateľné a nemôžu byť predmetom dedičského konania.
 
Benzinol Slovakia s.r.o. je oprávnená kedykoľvek zmeniť podmienky vernostného programu Benzinol o čom zašle e-mailovú informáciu Členom vernostného programu Benzinol, ktorí poskytli svoju e-mailovú adresu. Nové podmienky vernostného programu Benzinol platia dňom, keď sú zverejnené na internetovej stránke http://www.benzinol.com. Spoločnosť Benzinol Slovakia s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek ukončiť vernostný program Benzinol.
 
Tieto všeobecné podmienky členstva vernostného programu Benzinol sú platné a účinné od 10.10.2017.

Právnické osoby - Benzinol Partner

Nový vernostný program

S BENZINOL PARTNER vernostnou kartou ČERPÁTE VÝHODY OKAMŽITE.

Nečakajte na nazbierané body, Benzinol vám dá vždy viac.

  • Uplatnite si OKAMŽITÚ ZĽAVU 2 centy/l
  • Získajte VÝHODNEJŠIU CENU na kategóriu autodoplnkov

Zistite viac informácií o vernostnom programe Benzinol Partner

Všeobecné podmienky vernostného programu Benzinol partner pre zákazníkov - právnické osoby.

Všeobecné podmienky vernostného programu Benzinol Partner
Vernostný program Benzinol Partner prevádzkuje spoločnosť Benzinol Slovakia s.r.o., so sídlom Mliekarenská 17, 821 09 Bratislava, IČO: 44 820 704, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 60968/B (ďalej len „Benzinol Slovakia s.r.o.“). Vernostný program Benzinol Partner je určený zákazníkom Benzinol Slovakia s.r.o. (ďalej aj ako „Člen vernostného programu Benzinol Partner“). Člen vernostného programu Benzinol Partner po zaregistrovaní sa do program Benzinol Partner a preukázaní sa jedinečnou vernostnou kartu Benzinol Partner si vie uplatniť benefity vernostného programu Benzinol Partner.         

Členstvo vo vernostnom programe Benzinol Partner
Členom vernostného programu Benzinol Partner sa môže stať každá slovenská právnická osoba, ktorá sa riadne, v súlade s týmito podmienkami zaregistruje do vernostného programu Benzinol Partner. Registráciu do vernostného program Benzinol je možné uskutočniť riadne vyplneným a podpísaným papierovým formulárom žiadosti dostupným na čerpacích staniciach Benzinol. Za riadne vyplnený a podpísaný formulár žiadosti sa považuje formulár, v ktorom sú pravdivo uvedené nasledovné údaje: názov právnickej osoby, sídlo právnickej osoby, IČO, DIČ, kontaktné telefónne číslo, e-mail, ŠPZ deň vyplnenia prihlášky a podpis štatutárneho zástupcu. Členom vernostného programu Benzinol Partner sa nemôžu stať fyzické osoby, pre ktorých sú určené iné typy možnosti zliav. Členstvo vernostného programu Benzinol Partner a získanie karty nie je podmienené natankovaním paliva alebo nákupom tovaru na čerpacej stanici Benzinol. Každá právnická osoba môže podať len jednu žiadosť o členstvo vernostného programu Benzinol Partner ku ktorému bude poskytnutých maximálne 5 kariet, viacnásobné členstvo nie je možné. Vyplnením a podpísaním Člen vernostného programu Benzinol Partner súhlasí s podmienkami členstva a vyhlasuje, že sa s nimi oboznámil. Vyplnením a podpísaním žiadosti Člen vernostného programu Benzinol Partner zároveň udeľuje súhlas na spracúvanie svojich údajov v zmysle podmienok vernostného programu Benzinol Partner. Benzinol Slovakia s.r.o. si vyhradzuje právo neakceptovať žiadosti o členstvo vernostného programu Benzinol Partner so zjavne nesprávne alebo neúplne uvedenými údajmi. Benzinol Slovakia s.r.o. nezodpovedá za prípadné škody vzniknuté nesprávnym alebo neúplným vyplnením formulára žiadosti o členstvo vernostného programu Benzinol Partner.  

Používanie karty
Po riadnom vyplnení formulára zákazník obdrží Benzinol Partner vernostnú kartu (ďalej ako „Benzinol Partner vernostnú kartu“). Vlastníkom Benzinol Partner vernostnej karty zostáva spoločnosť Benzinol Slovakia s.r.o., pričom Benzinol Partner vernostná karta slúži na identifikáciu zákazníka zapojeného do vernostného program Benzinol Partner. Benzinol Partner vernostná karta je neprenosná a je ju oprávnený použiť výlučne Člen vernostného programu Benzinol Partner, ktorému bola Benzinol Partner vernostná karta vydaná. Benzinol Partner vernostná karta nie je platobná karta. Benzinol Partner vernostná karta môže byť použitá len v súlade so všeobecnými podmienkami vernostného programu Benzinol Partner. Člen vernostného programu Benzinol Partner je povinný chrániť Benzinol Partner vernostnú kartu pred stratou, odcudzením, mechanickým, chemickým alebo iným poškodením. Člen vernostného programu Benzinol Partner sa zaväzuje bezodkladne oznámiť zmenu údajom právnickej osoby a stratu, prípadne poškodenie Benzinol Partner vernostnej karty, a to nahlásením obsluhe čerpacej stanice alebo nahlásením na vernost@benzinol.com alebo na telefónnom čísle 02 - 20633 455. Spoločnosť Benzinol Slovakia s.r.o. nie je v takomto prípade zodpovedná za neoprávnené použitie vernostnej Benzinol Partner karty v dôsledku oneskoreného oznámenia straty alebo odcudzenia vernostnej Benzinol Partner karty. Pri využívaní benefitov vernostného programu Benzinol obsluha čerpacej stanice neskúma totožnosť držiteľa vernostnej karty Benzinol Partner. V prípade nefunkčnosti Benzinol Partner vernostnej karty ju Člen vernostného programu Benzinol Partner vracia spoločnosti Benzinol Slovakia s.r.o. 

Benefit vernostného program Benzinol Partner
Aby bolo možné využívať benefity vernostného programu Benzinol Partner, Člen vernostného programu Benzinol Partner je povinný predložiť personálu obsluhujúcemu registračnú pokladňu pred úhradou realizovaného nákupu  vernostnú kartu Benzinol Partner. Spoločnosť Benzinol Slovakia s.r.o. nie je zodpovedná za oneskorené predloženie vernostnej karty Benzinol Partner obsluhe registračnej pokladne. Člen vernostného programu Benzinol Partner, ktorý pri platení na čerpacej stanici nemá alebo zabudol vernostnú kartu predložiť obsluhe registračnej pokladne, nemôže požívať benefity vernostného programu Benzinol Partner ani po dodatočnom predložení pokladničného dokladu. 

Benzinol vernostná karta umožňuje:

  • Uplatniť okamžitú zľavu 2 centy za každý 1 liter paliva pri platbe za tankovanie paliva a/alebo  
  • Získať okamžitú zľavu na vybrané druhy tovarov určené Benzinol Slovakia s.r.o.  

Spoločnosť Benzinol Slovakia s.r.o. si vyhradzuje právo zúžiť alebo zmeniť rozsah benefitov a služieb poskytovaných na čerpacích staniciach Benzinol Členom vernostného program Benzinol Partner. Členovia a zákazníci budú o týchto obmedzeniach a zmenách informovaní prostredníctvom oznámení Spoločnosti Benzinol Slovakia s.r.o. zverejnených a sprístupnených na čerpacích staniciach Benzinol. Tieto zmeny sú účinné dňom uvedeným v oznámeniach. Spoločnosť Benzinol Slovakia s.r.o. má právo informovať o týchto obmedzeniach a zmenách aj iným spôsobom. V prípade prekážky pri čerpaní benefitov v dôsledku technickej chyby spoločnosť Benzinol Slovakia s.r.o. v primeranom čase zabezpečí odstránenie tejto chyby. Člen vernostného programu Benzinol Partner nemá právo nárokovať si takto ušlé benefity vernostného programu Benzinol Partner. V prípade zlomených alebo inak poškodených kariet má spoločnosť Benzinol Slovakia s.r.o. právo pridelenia benefitu odmietnuť. Reklamáciu si Člen vernostného programu Benzinol uplatňuje písomne na čerpacej stanici alebo zaslaním na emailovú adresu vernost@benzinol.com.

Benzinol Slovakia s.r.o. si vyhradzuje právo uvedené benefity kedykoľvek zmeniť, pričom každá zmena bude platná dňom oznámenia na webovej stránke http://www.benzinol.com a dňom oznámenia zverejnenom a sprístupnenom na čerpacích staniciach Benzinol.  

Ukončenie a zánik členstva
Člen vernostného programu Benzinol Partner môže svoje členstvo kedykoľvek zrušiť, a to písomnou žiadosťou adresovanou na vernost@benzinol.com. Spoločnosť Benzinol Slovakia s.r.o. si vyhradzuje právo zrušiť členstvo vernostného programu Benzinol Partner ak nebola vernostná karta Benzinol Partner použitá dlhšie ako 12 mesiacov. Tým nie je dotknutý nárok Člena opakovane sa prihlásiť do vernostného programu Benzinol Partner. Spoločnosť Benzinol Slovakia s.r.o. je oprávnená vylúčiť Člena z vernostného programu Benzinol Partner, čím sa stane vernostná karta Benzinol Partner neplatnou, ak:

a) Člen vernostného programu Benzinol Partner porušil práva k ochranným známkam alebo iným označeniam spoločnosti Benzinol Slovakia s.r.o. (najmä ochranné známky alebo iné označenia „Benzinol“ ) alebo zmluvných partnerov,  

b) člen vernostného programu Benzinol Partner zneužil mechanizmus a výhody vernostného programu Benzinol Partner a/alebo porušil všeobecné podmienky členstva vernostného programu Benzinol Partner,  

c) člen vernostného programu Benzinol Partner sa dopustil konania v rozpore so zákonom alebo dobrými mravmi, v dôsledku ktorého spoločnosť Benzinol Slovakia s.r.o. utrpela škodu alebo inú ujmu.  

V týchto prípadoch zaniká členstvo dňom rozhodnutia spoločnosti Benzinol Slovakia s.r.o. Členstvo vernostného programu Benzinol Partner zaniká ďalej aj zánikom spoločnosti.   Benzinol Slovakia s.r.o. je oprávnená v prípade, keď o opätovné členstvo vo vernostnom programe Benzinol Partner žiada zákazník, ktorého členstvo bolo v minulosti ukončené z dôvodu uvedeného v bodoch a) až c) podľa vyššie uvedeného odseku týchto všeobecných podmienok vernostného programu Benzinol Partner, žiadosti o členstvo nevyhovieť.  

V prípade opätovného vstupu do vernostného programu Benzinol Partner nevzniká nárok zákazníka na akékoľvek výhody plynúce z jeho predchádzajúceho členstva vo vernostnom programe Benzinol Partner. 

Zrušením a ukončením členstva vo vernostnom programe Benzinol Partner zaniká nárok na využívanie benefitov vernostného programu Benzinol Partner.    

Záverečné ustanovenia
Členstvo vernostného programu Benzinol Partner ani benefity s týmto členstvom spojené nie sú právne vymáhateľné a nemôžu byť predmetom dedičského konania.  

Benzinol Slovakia s.r.o. je oprávnená kedykoľvek zmeniť podmienky vernostného programu Benzinol Partner o čom zašle mailovú informáciu Členom vernostného programu Benzinol Partner ktorí poskytli svoju e-mailovú adresu. Nové podmienky vernostného programu Benzinol Partner platia dňom, keď sú zverejnené na internetovej stránke http://www.benzinol.com. Spoločnosť Benzinol Slovakia s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek ukončiť vernostný program Benzinol Partner.  

Tieto všeobecné podmienky členstva vernostného programu Benzinol Partner sú platné a účinné od 013.11.2017.