Nový vernostný program

Pečiatkuj a natankuj si leto!

Pečiatkuj a natankuj si leto!

Vymeň si pečiatky za darčeky do konca mesiaca;-)

Pravidlá spotrebiteľskej akcie „Plážujeme celé leto“ (ďalej aj ako „pravidlá“)


1. Organizátor a pôsobnosť spotrebiteľskej akcie
1.1 Spotrebiteľská akcia s názvom „Plážujeme celé leto“ (ďalej aj ako „spotrebiteľská akcia“ alebo „akcia“) je organizovaná a uskutočňovaná spoločnosťou BENZINOL SLOVAKIA s. r. o., so sídlom Mliekárenská 17, 821 09 Bratislava, IČO: 44 820 704, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: SRO, vložka číslo: 60968/B (ďalej aj ako „organizátor“).
1.2 Spotrebiteľská akcia sa vzťahuje výlučne na územie Slovenskej republiky.
1.3 Termín začatia spotrebiteľskej akcie je 01.07.2019, termín predpokladaného ukončenia spotrebiteľskej akcie je 31.08.2019, s tým, že zákazníci môžu pečiatky zbierať do 31.08.2019 a získané pečiatky môžu za ponúkaný tovar vymieňať do 15.09.2019. Táto akcia môže byť na základe rozhodnutia organizátora ukončená skôr ako je jej predpokladaný koniec, najmä z dôvodu vypredania zásob, ako aj predĺžená.

2. Pravidlá spotrebiteľskej akcie
2.1 Predmetom spotrebiteľskej akcie je výmena nazbieraných pečiatok za darčeky ss logom Benzinol spotrebiteľom – zákazníkom na čerpacích staniciach Benzinol (príloha č. 1). Darčeky sú ohodnotené počtom pečiatok nasledovne:
Multifunkčná šatka 3 pečiatky + 1 cent Plážová taška 7 pečiatok + 1 cent
Slnečné okuliare 3 pečiatky + 1 cent Volejbalová lopta 9 pečiatok + 1 cent
Plastová flaška 0,5 l 5 pečiatok + 1 cent Basketbalová lopta 9 pečiatok + 1 cent
Plážová osuška 7 pečiatok + 1 cent Futbalová lopta 9 pečiatok + 1 cent
2.2 Zákazník sa môže do spotrebiteľskej akcie zapojiť tak, že počas doby konania spotrebiteľskej akcie si v rámci svojej návštevy ktorejkoľvek čerpacej stanice Benzinol (príloha č. 1) umiestnenej na území Slovenskej republiky za podmienok zadefinovaných v týchto pravidlách urobí nákup v hotovosti alebo bezhotovostne prostredníctvom bankovej platobnej karty v hodnote väčšej ako 15 €,- s DPH a preukáže sa Vernostnou kartou Benzinol. Po splnení oboch podmienok dostane od obsluhy pečiatku.
2.3 Zákazníkovi vznikne nárok na výmenu výlučne v nasledovných prípadoch a za nasledovných podmienok:
a) Ak zákazník nakúpi na ktorejkoľvek čerpacej stanici Benzinol (príloha č. 1) akýkoľvek tovar v minimálnej hodnote 15,- € s DPH (t.j. hodnota rovná alebo vyššia ako 15,- € s DPH) a preukáže sa našou Vernostnou kartou, získa bezprostredne pri tomto nákupe 1 pečiatku, pričom zákazník získa 1 pečiatku za každých celých 15,- € s DPH hodnoty svojho nákupu.
b) Akcia platí aj na násobky, ale za jeden nákup má zákazník nárok maximálne na 5 pečiatok, t.j. ak má zákazník nákup vyšší ako 30.- €, tak získa 2 pečiatky atď podľa tabuľky:
VÝŠKA NÁKUPU      POČET PEČIATOK

0-14,99 €                   0 pečiatok

15,00-29,99 €            1 pečiatka

15,00-29,99 €            2 pečiatky

30,00-44.99 €            3 pečiatky

45,00-59.99 €            4 pečiatky

60,00 € a viac            5 pečiatky


V prípade, že zákazník nazbieral na svoju hraciu kartu dostatočný počet pečiatok, je oprávnený požiadať o poskytnutie zodpovedajúcej odmeny – darčeka, a to výmenou za príslušnú hraciu kartu.
Na jednu hraciu kartu môže zákazník získať iba 1 darček, pričom zákazník sa musí preukázať príslušne vyplnenou kartičkou, našou Vernostnou kartou a tiež musí zaplatiť sumu 1 cent.
c) Spotrebiteľská akcia neplatí pre nákladnú a autobusovú dopravu, poľnohospodárske stroje, pre držiteľov kariet platobných systémov UTA, EW, DKV, CCS, ARIS, AS24, E100, a tiež držiteľov vernostnej karty Benzinol Partner.
d) Spotrebiteľskej akcie sa nemôžu zúčastniť zamestnanci spoločnosti BENZINOL SLOVAKIA s. r. o. a spolupracujúcich agentúr.

2.4 Zľavy je potrebné uplatniť v súlade s týmito pravidlami, v rámci obdobia platnosti uvedených v týchto pravidlách a v jednotlivých informačných letákoch. Doplatok za darček uhradí zákazník v hotovosti alebo bankovou platobnou kartou priamo na pokladni čerpacej stanice Benzinol pri jeho preberaní.

2.5 Výmena hracej karty sa nevzťahuje na iné tovary/výrobky, ako je určené v týchto pravidlách.

2.6 Zákazník nie je oprávnený požadovať od organizátora žiadne náhradné plnenie v prípade vypredania zásob darčekov určených do tejto spotrebiteľskej akcie. 2.7 Získané pečiatky nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť. 2.8 Prevzaté darčeky nie je možné vymeniť späť za iný tovar. 3. Reklamácia darčekov 3.1 Neposkytnutie možnosti zvýhodneného nákupu darčekov a odmietnutie odovzdania darčekov v prípade, že tieto sú na danej čerpacej stanici Benzinol dostupné, reklamuje zákazník priamo na tejto čerpacej stanici Benzinol. 3.2 Reklamáciu kvality prevzatých darčekov uplatňuje zákazník u pracovníka povereného prijímaním a vybavovaním reklamácií priamo na čerpacej stanici Benzinol, na ktorej darček prevzal (obsah reklamácie musí byť riadne popísaný a zákazník uvedie telefonický kontakt na účely reklamácie, pričom takáto reklamácia bude následne postúpená dodávateľovi reklamovaného tovaru).

3. Reklamácie
3.1 V prípade reklamácie je pre uplatnenie reklamácie nevyhnutné uviesť dôvod reklamácie. Ak sa jedná o reklamáciu nefunkčnosti, je potrebné doplniť konkrétny popis prejavov nefunkčnosti, inak nemôže byť reklamácia preverená a uznaná. 3.4 Formulár na uplatnenie reklamácie (príloha č.2) musí byť riadne vyplnený inak nebude reklamácia riešená.


4. Všeobecné záverečné ustanovenia
4.1 Organizátor si vyhradzuje právo jednostrannej zmeny pravidiel spotrebiteľskej akcie počas jej trvania, vrátane zmeny doby jej trvania, jej predčasného ukončenia alebo zrušenia a pod., a to aj bez udania dôvodu a poskytnutia náhrady, pričom sa túto prípadnú zmenu zaväzuje vopred zverejniť na svojom webovom sídle www.benzinol.com. Organizátor nie je v týchto prípadoch povinný poskytnúť žiadne odškodnenie, náhradu škody, a pod.
4.2 V prípade rozporu medzi pravidlami spotrebiteľskej akcie alebo ich časťami uvedenými na propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených zákazníkom a textom týchto úplných pravidiel spotrebiteľskej akcie, platí znenie týchto pravidiel.
4.3 V prípade podozrenia na zneužitie zľavy, v prípade konania zákazníka v rozpore s týmito pravidlami, v prípade konania v rozpore s dobrými mravmi alebo v rozpore s právnymi predpismi, si organizátor vyhradzuje právo zľavu zákazníkovi neposkytnúť. Toto rozhodnutie organizátora je konečné, bez možnosti odvolania.
4.4 Účasť v spotrebiteľskej akcii nie je možné vymáhať súdnou cestou.
4.5 Zákazníci, ktorí sa zúčastnia na akcii, berú na vedomie, že nemôžu požadovať akúkoľvek zľavu v hodnote vyššej, v inom čase alebo vo väčšom množstve, než aké stanoví organizátor.
4.6 Pravidlá spotrebiteľskej akcie sú k dispozícii všetkým na webovom sidle organizátora www.benzinol.com, a to počas celej doby trvania spotrebiteľskej akcie. K nahliadnutiu sú uložené v sídle organizátora.
4.7 Tieto pravidlá spotrebiteľskej akcie nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia na webovom sídle organizátora www.benzinol.sk a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na www.benzinol.com.