Nový vernostný program

Kávičkuj s Benzinolom

Kávičkuj s Benzinolom

Hráme až o 220 kávovarov KRUPS DOLCE GUSTO a losujeme KAŽDÝ týžden na KAŽDEJ čerpacej stanici!

Pravidlá spotrebiteľskej akcie „Kávičkuj s Benzinolom“ (ďalej aj ako „pravidlá“)

1. Organizátor a pôsobnosť spotrebiteľskej akcie

1.1 Spotrebiteľská akcia s názvom „Kávičkuj s Benzinolom“ (ďalej aj ako „spotrebiteľská akcia“ alebo „akcia“) je organizovaná a uskutočňovaná spoločnosťou BENZINOL SLOVAKIA s. r. o., so sídlom Mliekárenská 17, 821 09 Bratislava, IČO: 44 820 704, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: sro, Vložka číslo: 60968/B (ďalej aj ako „organizátor“).

1.2 Spotrebiteľská akcia sa vzťahuje výlučne na územie Slovenskej republiky.

1.3 Termín začatia spotrebiteľskej akcie je 01.03.2019 a termín jej ukončenia je 13.05.2019, pričom ukončenie odovzdávania pokladničných blokov do žrebovania bude ukončené 12.05.2019.

2. Pravidlá spotrebiteľskej akcie

2.1 Zákazník sa môže do spotrebiteľskej akcie zapojiť tak, že počas doby konania spotrebiteľskej akcie si v rámci svojej návštevy ktorejkoľvek čerpacej stanice Benzinol (príloha č. 1) umiestnenej na území Slovenskej republiky za podmienok zadefinovaných v týchto pravidlách natankuje minimálne 25 l akéhokoľvek paliva (príloha č. 2), preukáže sa Vernostnou kartou Benzinol a zaplatí v hotovosti alebo bezhotovostne prostredníctvom bankovej platobnej karty. Následne na zadnú stranu pokladničného bloku napíše svoje meno, priezvisko a telefónne číslo (kópiu pokladničného bloku môže vydať obsluha na požiadanie). Takto označený pokladničný blok vhodí do urny umiestnenej na čerpacej stanici.

2.2 Výhercovia jednotlivých kôl sa budú žrebovať na príslušnej čerpacej stanici, kde sa urna nachádza, a to v termínoch:

 1. žrebovanie: 11.03.2019
 2. žrebovanie: 18.03.2019
 3. žrebovanie: 25.03.2019
 4. žrebovanie: 01.04.2019
 5. žrebovanie: 08.04.2019
 6. žrebovanie: 15.04.2019
 7. žrebovanie: 23.04.2019
 8. žrebovanie: 29.04.2019
 9. žrebovanie: 06.05.2019
 10. žrebovanie: 13.05.2019

2.3 Výsledky žrebovania budú výhercom oznámené najneskôr do 3 dní odo dňa žrebovania, a to prostredníctvom sms správy. Výsledky žrebovania budú zároveň v lehote uvedenej v tomto bode uverejnené na webovej stránke www.benzinol.com.

a) Zákazník natankuje minimálne 25 l akéhokoľvek paliva (príloha č. 2), preukáže sa Vernostnou kartou Benzinol a zaplatí v hotovosti alebo bezhotovostne prostredníctvom bankovej platobnej karty. Následne na zadnú stranu pokladničného bloku napíše svoje meno, priezvisko a telefónne číslo (kópiu pokladničného bloku môže vydať obsluha na požiadanie). Takto označený pokladničný blok vhodí do urny umiestnenej na čerpacej stanici.

b) Zákazník nemá nárok vložiť do žrebovacej urny viac pokladničných blokov bez ohľadu na výšku nákupu ani v prípade, ak sa jedná o násobky stanovenej minimálnej úrovne natankovaného paliva.

c) Spotrebiteľská akcia neplatí pre nákladnú a autobusovú dopravu, poľnohospodárske stroje, pre držiteľov kariet platobných systémov UTA, EW, DKV, CCS, ARIS, AS24, E100, a tiež držiteľov vernostnej karty Benzinol Partner.

d) Spotrebiteľskej akcie sa nemôžu zúčastniť zamestnanci spoločnosti BENZINOL SLOVAKIA s.r.o. a spolupracujúcich agentúr.

3. Výhra

 

3.1 Výhrou v spotrebiteľskej akcii je kapslový kávovar Krups  Mini Me KP123B

3.2 Prevzatú výhru nie je možné vymeniť späť za iný tovar alebo za finančnú hotovosť.

4. Odovzdanie výhier

4.1 Výhra bude odovzdaná výhercovi do 14 dní odo dňa uverejnenia výsledkov žrebovania na webovej stránke www.benzinol.com podpísaním preberacieho formulára (príloha č.3). Pred odovzdaním výhry bude výhercov kontaktovať zástupca spoločnosti BENZINOL SLOVAKIA, s.r.o.

4.2 Výherca môže výhru postúpiť na inú osobu iba so súhlasom Organizátora.

4.3 Výherca má právo odmietnuť prevzatie výhry. Výhry, ktoré sa nepodarí odovzdať výhercom podľa týchto Pravidiel, resp. výherca výhru odmietne prevziať a/alebo sa zriekne výhry, prepadajú v prospech Organizátora, ktorý rozhodne o jej ďalšom použití. Maximálna doba na prevzatie výhry 10 dní odo dňa uverejnenia výsledkov na webovej stránke www.benzinol.com.

5. Reklamácia výhry

5.1 Reklamáciu kvality prevzatej výhry uplatňuje zákazník u pracovníka povereného prijímaním a vybavovaním reklamácií priamo na čerpacej stanici Benzinol, na ktorej výhru prevzal (obsah reklamácie musí byť riadne popísaný a zákazník uvedie telefonický kontakt na účely reklamácie, pričom takáto reklamácia bude následne postúpená dodávateľovi .reklamovaného tovaru). 

5.2 V prípade reklamácie je pre uplatnenie reklamácie nevyhnutné uviesť dôvod reklamácie. Ak sa jedná o reklamáciu nefunkčnosti, je potrebné doplniť konkrétny popis prejavov nefunkčnosti, inak nemôže byť reklamácia preverená a uznaná.

5.3 Formulár na uplatnenie reklamácie (príloha č.4) musí byť riadne vyplnený inak nebude reklamácia riešená.

6. Overovanie

6.1 Organizátor si vyhradzuje právo vyzvať výhercu pred odovzdaním výhry k preukázaniu skutočnosti, že je osobou, ktorá bola vyžrebovaná, a ktorá získava výhru, a súčasne splnila podmienky v zmysle týchto Pravidiel. Každý výherca je povinný predložiť Organizátorovi doklad preukazujúci jeho totožnosť najneskôr pri prevzatí výhry.

7. Osobné údaje a osobnostné práva

7.1 Účastník Súťaže dáva účasťou v Súťaži súhlas spoločnosti BENZINOL SLOVAKIA, s.r.o. so spracúvaním jeho osobných údajov („OÚ“) v rozsahu meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, mailová adresa a fotka pre účely účasti v Súťaži (najmä, ale nie výlučne, spojené s vyhodnotením, žrebovaním, oznámením výsledkov Súťaže, odovzdaním výhier výhercom a/alebo overovaním výhercov), ako aj na marketingové účely (t.j. za účelom propagácie značky a produktov BENZINOL SLOVAKIA s.r.o.).

7.2 Tento súhlas možno kedykoľvek odvolať. Následkom odvolania súhlasu so spracúvaním OÚ v rozsahu, ako je uvedené vyššie, je strata nároku na výhru v Súťaži.

8. Všeobecné záverečné ustanovenia

8.1 Organizátor si vyhradzuje právo jednostrannej zmeny pravidiel spotrebiteľskej akcie počas jej trvania, vrátane zmeny doby jej trvania, jej predčasného ukončenia alebo zrušenia a pod., a to aj bez udania dôvodu a poskytnutia náhrady, pričom sa túto prípadnú zmenu zaväzuje vopred zverejniť na svojom webovom sídle www.benzinol.com. Organizátor nie je v týchto prípadoch povinný poskytnúť žiadne odškodnenie, náhradu škody, a pod.

8.2 V prípade rozporu medzi pravidlami spotrebiteľskej akcie alebo ich časťami uvedenými na propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených zákazníkom a textom týchto úplných pravidiel spotrebiteľskej akcie, platí znenie týchto pravidiel.

8.3 V prípade podozrenia na konanie zákazníka v rozpore s týmito pravidlami, v rozpore s dobrými mravmi alebo v rozpore s právnymi predpismi, si vyhradzuje Organizátor právo výhru zákazníkovi neposkytnúť. Toto rozhodnutie organizátora je konečné, bez možnosti odvolania.

8.4 Účasť v spotrebiteľskej akcii nie je možné vymáhať súdnou cestou.

8.5 Zákazníci, ktorí sa zúčastnia na akcii, berú na vedomie, že nemôžu požadovať akúkoľvek zľavu v hodnote vyššej, v inom čase alebo vo väčšom množstve, než aké stanoví Organizátor.

8.6 Pravidlá spotrebiteľskej akcie sú k dispozícii všetkým na webovom sidle Organizátora www.benzinol.com, a to počas celej doby trvania spotrebiteľskej akcie. K nahliadnutiu sú uložené v sídle Organizátora.

8.7 Tieto pravidlá spotrebiteľskej akcie nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia na webovom sídle Organizátora www.benzinol.sk a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na www.benzinol.com.

V Bratislave, dňa 21.02. 2019

Príloha č.1

ZOZNAM ČERPACÍCH STANÍC BENZINOL

ČS Benzinol Lúčny Dvor 

Lúčny Dvor 540

925 28  Pusté Úľany

 

ČS Benzinol Skalica 

Nádražná 2589/35

909 01 Skalica

 

ČS Benzinol Topoľčany-Tovarníky 

Odbojárov 431/24

955 01 Topoľčany-Tovarníky

 

ČS Benzinol Drietoma

Drietoma 702

913 03 Drietoma

 

ČS Benzinol Kľačany

Kľačany  348

920 64   Kľačany

 

ČS Benzinol Ružomberok

Bystrická cesta  2510/49B

034 01  Ružomberok

 

ČS Benzinol Nové Mesto nad Váhom 

Ľ. Podjavorinskej 2568

915 01  Nové Mesto nad Váhom

 

ČS Benzinol Trenčín 

Zlatovská cesta 412/35

911 05  Trenčín

 

ČS Benzinol Žilina 

Centrálna ulica 8176/3

010 01  Žilina

 

ČS Benzinol Tvrdošín 

Vojtaššákova 873

027 44  Tvrdošín

 

ČS Benzinol Trenčianske Bohuslavice 

Trenčianske Bohuslavice č. 307

913 06 Trenčianske Bohuslavice

 

ČS Benzinol Bratislava - Vajnory

Rybničná 10725

831 06 Bratislava

 

ČS Benzinol Dolný Kubín

Bysterecká 2200

026 01 Dolný Kubín

 

ČS Benzinol Námestovo

Miestneho priemyslu 1031

029 01 Námestovo

 

ČS Benzinol Trstená

Krakovská cesta 1414

028 01  Trstená

 

ČS Benzinol Dlhá nad Oravou

Dlhá nad Oravou  155

027 55   Dlhá nad Oravou

 

ČS Benzinol Krásno nad Kysucou

023 02 Krásno nad Kysucou

 

ČS Benzinol Prešov

Jána Pavla II. 11941/7

080 01 Prešov

 

ČS Benzinol Šahy

SNP 64

936 01 Šahy

 

ČS Benzinol Turčianske Teplice

Háj č.209

039 01 Háj, okres Turčianske Teplice

 

ČS Benzinol Modra

Šúrska ul. 2443/15A

900 01 Modra

 

ČS Benzinol Banská Bystrica

Jakubská cesta 15286/29A

974 11 Banská Bystrica

Príloha č.2

ZOZNAM PALÍV

 1. NATURAL 95
 2. NATURAL 95 SUPER
 3. DIESEL
 4. DIESEL SUPER
 5. LPG

Príloha č.3

ODOVZDÁVACÍ – PREBERACÍ PROTOKOL

Odovzdávajúci:

BENZINOL SLOVAKIA s.r.o.

Mliekárenská 17

821 09 Bratislava

 

IČO: 44 820 704

DIČ: SK2022852887

 

Preberajúci:                     

Meno:

Adresa:

 

Číslo OP:

Odovzdávajúci odovzdal a preberajúci prevzal výhru zo súťaže „VYHRAJ KÁVOVAR S BENZINOLOM“

a to kávovar Mini Me Automatický kapslový kávovar KRUPS KP123B.

EAN kód: ....1800..................................

 

Podpis odovzdávajúceho:

Podpis preberajúceho:

Dňa: 

Účastník Súťaže dáva podpisom súhlas spoločnosti BENZINOL SLOVAKIA, s.r.o. so spracúvaním jeho osobných údajov („OÚ“) v rozsahu meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, mailová adresa a fotografia pre účely účasti v Súťaži (najmä, ale nie výlučne, spojené s vyhodnotením, žrebovaním, oznámením výsledkov Súťaže, odovzdaním výhier výhercom a/alebo overovaním výhercov), ako aj na marketingové účely (t.j. za účelom propagácíe značky a produktov BENZINOL SLOVAKIA s.r.o.). Tento súhlas možno kedykoľvek odvolať.

Príloha č.4

REKLAMAČNÝ FORMULÁR

 

Kontaktné údaje zákazníka:

Meno:

Adresa:

Telefón:

Preberajúcí:

BENZINOL SLOVAKIA s.r.o.

Mliekárenská 17

- vpisujte presné a pravdivé údaje, aby sme Vám tovar po reklamácii mohli bez problémov doručiť

Popis reklamovaného tovaru:

Tovar bol odovzdaný dňa:

Číslo EAN kódu:

Reklamovaný tovar: Kávovar Mini Me Automatický kapslový kávovar KRUPS KP123B

Podrobný popis závady:

 

- sem vpíšte všetky dostupné údaje, podrobný popis závady, okolností, kedy a ako sa závada prejavuje

Prehlasujem, že všetky údaje vo formulári sú pravdivé a presné. Uvedomujem si prípadné následky pri nepresnostiach či nepravdivosti údajov v reklamačnom formulári, čo potvrdzujem svojím podpisom.

Dňa: 

Podpis zákazníka:

 Vyjadrenie predávajúceho:

Na základe vyššie uvedených informácií sme prijali Vašu reklamáciu tovaru. Po preskúmaní reklamovaného tovaru Vaša reklamácia BOLA / NEBOLA opodstatnená.

Vyjadrenie:

Reklamácia bola vybavená dňa:

Reklamáciu vybavoval:

821 09 Bratislava

 IČO: 44 820 704

DIČ: SK2022852887

Pečiatka a podpis: